Po rozwodzie

PODZIAŁ MAJĄTKU

Wspólny majątek można podzielić przed rozwodem, w trakcie sprawy rozwodowej oraz po jej zakończeniu. Takiego podziału można dokonać na dwa sposoby: zawarcie ugody i stosownej umowy (z reguły w formie aktu notarialnego) lub poprzez sprawę w sądzie. Pierwsze rozwiązanie jest znacznie szybsze, prostsze i tańsze, natomiast wymaga ono zaangażowania i chęci z obu stron, co nie zawsze jest osiągalne. Mimo wszystko, warto najpierw spróbować negocjować z byłym mężem/żoną, a dopiero gdy przeprowadzone rozmowy nie przybliżą do porozumienia – złożyć pozew do sądu. Przy podziale majątku po rozwodzie stosuje się zasadę, że należy go podzielić równo, natomiast może być to bardzo niekorzystne dla jednego z byłych małżonków. W tym wypadku udowodnić będzie trzeba, że wkład we wspólny majątek drugiego małżonka był znacznie nieproporcjonalny w stosunku do jego możliwości. Dodatkowym czynnikiem może być wina za rozpad małżeństwa. Sprawy dotyczące podziału majątku potrafią być bardzo długie i skomplikowane, a niezwykle ważnym czynnikiem będzie merytoryczne i profesjonalne przygotowanie do sprawy.

PROBLEMY Z WYKONYWANIEM KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Utrudniany przez drugiego rodzica kontakt z dzieckiem to bardzo powszechny problem, z którym najczęściej spotykają się ojcowie (znacznie rzadziej matki). Nawet mimo dość jasno określonych przez sąd warunków spotkań, rodzic skutecznie odbiera drugiemu możliwość widzenia się z dzieckiem argumentując np. chorobę pociechy. Polskie prawo przewiduje sankcję dla rodziców, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków dotyczących utrzymania kontaktu z dzieckiem (zarówno rodziców, którzy nie wykonują tych kontaktów, jak i tych, którzy je utrudniają), jednak jego egzekwowanie nie jest łatwe. Ponad wszystkim, najważniejsze powinno być dobro dziecka, które dla prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców, dlatego tak ważne jest utrzymanie regularnych kontaktów z pociechą. Dobrze przygotowane wnioski oraz merytoryczny pełnomocnik w osobie adwokata skutecznie przyśpieszy postępowanie przed sądem i tym samym zadba o poprawne wykonywanie kontaktów z dzieckiem, które wpłynie pozytywnie na rodzica jak i na sam rozwój wychowanka.

ALIMENTY NA BYŁEGO MAŁŻONKA

W przypadku, gdy rozwód spowoduje niedostatek lub nawet znaczne pogorszenie sytuacji materialnej jednego z małżonków może on wnieść wniosek o alimenty. Wysokość zasądzonych alimentów będzie uzależniona od zdolności zarobkowych oraz sytuacji materialnej pozwanego. Należy pamiętać, że jeśli osoba, która składa wniosek o przyznanie alimentów nie może być uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa – wina musi być obopólna, lub może jej nie być po stronie żadnego z byłych małżonków. Obowiązek płacenia alimentów wygasa w momencie, gdy małżonek do nich uprawniony zawrze nowe małżeństwo lub po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, chociaż sąd w wyniku stwierdzenia wyjątkowych okoliczności (np. ciężka choroba, kalectwo) może przedłużyć ten okres.

UCHYLENIE ALIMENTÓW WOBEC DZIECKA PEŁNOLETNIEGO

Rodzice zobowiązani są do alimentów względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że  dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Rodzice mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa – wyrok zasądzający alimenty nie zawiera terminu, do którego miały by być one płacone. W przypadku wykazania, że dalsze alimentowanie już pełnoletniego dziecka wiąże się z uszczerbkiem dla własnego utrzymania, bądź też dziecko nie podejmuje starań zmierzających do uzyskania finansowej samodzielności, możliwe jest uzyskanie przez rodzica płacącego alimenty wyroku uchylającego obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka.

ZMIANA NAZWISKA

Po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – takie uprawnienie przysługuje każdemu z małżonków, który na skutek wstąpienia w związek małżeński zmienił nazwisko, a następnie się rozwiódł. Pamiętać należy, iż powyższe uprawnienie przysługuje tylko przez okres 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W celu dokonania zmiany nazwiska, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bądź też konsulem, nie trzeba w tym celu składać wniosku ani w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji, a kierownik nie może odmówić przyjęcia takiego oświadczenia. Po upływie terminu 3 miesięcy, zmiana nazwiska jest również możliwa, przy czym nie odbywa się automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku o zmianę nazwiska zawierającego uzasadnienie do kierownika urzędu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego po weryfikacji wniosku wydaje decyzję o zmianie nazwiska lub o odmowie zmiany nazwiska.